“ไมโครชิพ” บัตรประจำตัวชนิดถาวร สำหรับสัตว์เลี้ยง

logo

         ไมโครชิพ (Microchip) เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กมาก บรรจุอยู่ในครอบแก้วซึ่งผ่านการพิสูจน์จนเชื่อมั่นว่าจะไม่ทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของร่างกายสัตว์ โดยไมโครชิพจะถูกกำหนดหมายเลขไว้ภายในจากโรงงานผู้ผลิต เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขนั้นๆได้ การอ่านหมายเลขต้องใช้ เครื่องอ่านรหัสไมโครชิพ (Microchip Reader) เป็นตัวแสดงผล การติดตั้งไมโครชิพจะทำโดยใช้เข็มที่ปลอดเชื้อแล้ว ฉีดไมโครชิพที่มีขนาดเล็กประมาณเม็ดข้าว เข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณหลังของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เป็นต้น

         ไมโครชิพสามารถอยู่ในร่างกายสัตว์ได้นาน เช่นในสุนัขเราฉีดไมโครชิพครั้งเดียวสามารถคงอยู่ไปตลอดชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำปฏิกิริยากับร่างกายแต่อย่างใด เราสามารถใช้ไมโครชิพในสัตว์ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น หนูทดลอง ปลา กิ้งก่า จนกระทั่งสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เช่น ช้าง ในการติดไมโครชิพไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวสัตว์ และไม่มีข้อห้ามใดๆหลังจากฉีด ตลอดจนมีอันตรายในการฉีดไมโครชิพน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการทำเครื่องหมายอื่นๆ การฉีดไมโครชิพใช้เวลาน้อยมาก (ไม่ถึง 1 นาที) เราสามารถรับบริการนี้ได้จากคลินิคสัตว์แพทย์ และโรงพยาบาลสัตว์ที่เป็นศูนย์ติดตั้งไมโครชิพ โดยสามารถทราบได้จากป้ายที่มีเครื่องหมาย “ศูนย์ติดตั้งไมโครชิพ บัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิกส์”

เมื่อสัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดไมโครชิพแล้ว จะต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลของสัตว์นั้นๆไว้ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีอย่างน้อย 3 ประการคือ

  1. ข้อมูลของตัวสัตว์ อาทิ เป็นสัตว์ชนิดใด(สุนัข, แมว,นก เป็นต้น) ชื่อ เพศ พันธุ์ อายุ สี ตำหนิ หมายเลขที่เคยขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานอื่น เช่น สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขฯ
  2. ข้อมูลของเจ้าของสัตว์ คือ ชื่อ สกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และหมายเลขโทรศัพท์
  3. ข้อมูลของหน่วยงานที่ฉีดไมโครชิพ อาจเป็นหน่วยราชการ หรือสถานพยาบาลสัตว์ที่เป็นศูนย์ไมโครชิพ

         สิ่งสำคัญที่เราควรต้องรู้เกี่ยวกับไมโครชิพก็คือรหัสและหมายเลขของไมโครชิพในปัจจุบันที่มีด้วยกันทั้งหมด 15 หลัก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 1784/11785 และแต่หมายเลขแต่ละหลักนั้นมีความสำคัญที่เราเองควรจะรับรู้เอาไว้ด้วยเช่นกัน

         สำหรับไมโครชิพระบบ ISO จะมีตัวเลข 15 หลัก โดย 3 หลักแรก จะระบุถึงประเทศ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของ ซึ่งรหัสประเทศไทยคือ 764 ซึ่งแต่ละประเทศก็จะใช้รหัสไม่เหมือนกัน แต่ในประเทศของเราตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ตามรหัสที่ระบุ เนื่องจากของเราเองยังไม่มีหน่วยงานราชการใดที่รับผิดชอบ และสามารถออกหมายเลขของไม่โครชิพได้ ตอนนี้จึงจำเป็นที่จะต้องใช้หมายเลข 3 ตัวแรกเป็นรหัสของบริษัทที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตไว้กับ ICAR ไปก่อน เพื่อไม่ให้หมายเลขของไมโครชิพออกมาซ้ำกัน ซึ่งปัจจุบันรหัสเริ่มต้นของ เพ็ทแทรคไทย คือ 900.012 XXX XXX XXX

        ส่วนหมายเลขอีก 12 หลักที่เหลือ จะเป็นเลขที่ถูกกำหนดขึ้นและเรียงตามกัน เพื่อไม่ให้ซ้ำ นั่นคือความหมายของ ไมโครชิพระบบ ISO ในอนาคตประเทศไทย คงใช้ไมโครชิพระบบ ISO ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คงได้นำมาใช้ทั้งหมด ซึ่งในตอนนี้ที่เรานำมาใช้ และที่สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขใช้ ให้ความมั่นใจได้ว่า เป็นไม โครชิพระบบ ISO ที่เป็นสากล สามารถอ่านได้ทุกที่ ทั้งการนำสุนัขเข้ามาจากประเทศอื่นๆ เราสามารถอ่านได้และรู้ว่าสุนัขมาจากประเทศไหน